Privacy

Zorgcentrum St. Barbara heeft haar beleid rondom omgaan met persoonsgegevens vastgelegd in een privacy-regelement, gebaseerd op de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In dit regelement is opgenomen wanneer het zorgcentrum volgens deze wet persoonlijke gegevens mag gebruiken en wat de rechten en plichten van de instelling en van haar cliënten zijn.
In de uitwerking staan de doelen en de verantwoordelijkheden van beheerders en gebruikers bij de verwerking van cliëntgegevens. Tevens wordt aan de bewoners een document overhandigd waarin wordt uitgelegd hoe met hun persoonsgegevens wordt omgegaan.

Nadere informatie privacybeleid Zorgcentrum St. Barbara
1. Zorgvuldigheidseisen
Voor alle handelingen die medewerkers van Zorgcentrum St. Barbara verrichten met uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld het verzamelen, vastleggen, doorgeven, archiveren of vernietigen van gegevens, gelden de volgende zorgvuldigheidseisen:
• u en uw vertegenwoordiger dienen ervan op de hoogte te zijn dat de gegevens worden vastgelegd;
• gegevens mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze verkregen zijn;
• gegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk;
• gegevens mogen niet zomaar worden verstrekt aan derden.

2. Delen van uw gegevens
Persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijk en mogen alleen aan anderen worden doorgegeven indien dit gebeurt:
• met instemming van de betrokken persoon;
• voor het uitvoeren van een overeenkomst met betrokken personen;
• voor het uitvoeren van wettelijke bepalingen; of
• indien daartoe dringende medische noodzaak bestaat.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Waalboog blijft te allen tijde verantwoordelijk voor verwerkingen van persoonsgegevens die in opdracht van De Waalboog plaatsvinden.

Als de situatie daarom vraagt werken medewerkers van Zorgcentrum St. Barbara samen met zorgverleners van andere organisaties. Bijvoorbeeld met uw huisarts of een specialist van het ziekenhuis. Soms is het daarbij voor uw gezondheid belangrijk om informatie te delen. Dat doen wij alleen met uw toestemming.
In bijzondere gevallen maakt de wet enkele uitzonderingen. Medewerkers moeten bijvoorbeeld bepaalde besmettelijke ziekten direct melden bij de GGD, ook als u daar geen toestemming voor geeft.

De kosten voor uw zorg betaalt u meestal niet helemaal zelf. Vaak wordt het grootste deel vergoed door de zorgverzekeraar, de gemeente of het zorgkantoor. Zorgcentrum St. Barbara moet aan deze organisaties laten zien wat er met hun geld is gebeurd. Daarom bieden wij een aantal gegevens aan deze organisaties aan. Vanuit de uitgangspunten proportionaliteit en subsidiariteit bieden wij hierbij niet meer gegevens aan dan strikt noodzakelijk is. De overdracht van de gegevens gebeurt in een beveiligde digitale omgeving.

3. Toestemming
Omdat er tussen de cliënt en Zorgcentrum St. Barbara een zorgovereenkomst bestaat, gaan we ervan uit dat u ermee instemt dat de afdelingen, artsen, fysiotherapeuten en andere medewerkers (medische) gegevens verwerken om u te voorzien van optimale zorg, behandeling en verblijf.
Als u bij ons komt wonen vragen wij u toestemming om uw (medische) gegevens op te vragen bij uw huisarts en eventuele andere behandelaren. U mag uw toestemming te allen tijde intrekken. U kunt dat doen door daarvan mededeling te doen aan de afdeling waar u verblijft.

4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wilt u uw zorgdossier inzien dan kan dit via uw contact verzorgende van de afdeling. Mocht u andere gegevens willen inzien, laten corrigeren of verwijderen dan kunt u hierover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (r.kolvenbach@zorgcentrumstbarbara.nl). Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit, ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk - uiterlijk na vier weken - op uw verzoek.

5. Wie mag uw zorgdossier inzien?
Om uw privacy te beschermen mogen alleen uzelf, uw behandelaars en andere zorgverleners, die bij uw behandeling betrokken zijn, uw dossier inzien.
Ook een curator of mentor, een vertegenwoordiger of belangenbehartiger, die hiervoor schriftelijk gemachtigd is, mag uw zorgdossier inzien. Het moet dan voor de zorgverlener wel duidelijk zijn dat deze in het belang van u als cliënt handelt. Uw partner of andere familieleden mogen uw zorgdossier niet inzien, behalve als u daar toestemming voor geeft. U doet dit door hen schriftelijk te machtigen.

Zorgcentrum St. Barbara verstrekt uw gegevens in principe niet aan derden. Zij zal deze uitsluitend verstrekken als dit een wettelijke verplichting is of nodig is voor de uitvoering van onze diensten of, bijvoorbeeld bij een noodsituatie, aan externe hulpverleners. Met organisaties, die in opdracht van ons uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Dit doen wij o.a. om er voor te zorgen dat die organisatie op eenzelfde veilige en vertrouwde wijze omgaat met uw gegevens.

6. Foto’s, films, geluidsopnamen en cameratoezicht
Wilt u in een van de locaties van Zorgcentrum St. Barbara filmen, fotograferen of geluidsopnames maken? Houd dan rekening met de privacy van anderen. U moet altijd vooraf toestemming vragen aan de personen die u fotografeert, filmt of opneemt.
Vertel er ook bij wat u wilt doen met de foto, film of geluidsopname. Als iemand toestemming weigert of als iemand niet in staat is om toestemming te geven, mag u géén foto’s of opnames van die persoon maken.

Voor uw en onze veiligheid worden in openbare ruimten en bij buitendeuren van locaties van Zorgcentrum St. Barbara camerabeelden vastgelegd, conform beschreven in ons beleid diefstal en preventie. Deze beelden worden na 72 uur verwijderd. Wanneer er een incident is vastgelegd dan mogen de beelden worden bewaard tot na de afhandeling.
Op enkele algemene plaatsen in huis worden camera beelden gemaakt. Deze beelden worden niet bewaard en uitsluitend door een zorgverlener gebruikt om op afstand de situatie te kunnen beoordelen bij een melding.

7. Veiligheid en opslag persoonsgegevens
Vanwege de aard en inhoud van onze dienstverlening staat uw privacy voorop en hebben we passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alleen daartoe geautoriseerde medewerkers uw persoonsgegevens verwerken.

Zorgcentrum St. Barbara maakt gebruik van up-to-date technische (beveiliging) systemen om verlies of onrechtmatige toegang (bijvoorbeeld hacking, phishing of diefstal) zoveel mogelijk in te perken. Uw persoonsgegevens worden alleen op servers opgeslagen die zich in Europa bevinden. Er vindt uitdrukkelijk geen data-overdracht plaats buiten Europa.

Mocht onverhoopt, ondanks alle getroffen maatregelen, toch sprake zijn van een ernstig datalek waarbij uw persoonsgegevens betrokken zijn, zullen wij u en de Autoriteit Persoonsgegevens zo spoedig mogelijk informeren. Daarbij nemen wij de voorwaarden, die gelden bij een dergelijke melding, onder opgave van de dan bekende, relevante informatie in acht.
Tevens zullen wij al die maatregelen nemen om verdere schade of gevolgen, voor zover binnen onze invloed, te voorkomen dan wel te beperken.

8. Privacyreglement
Om de privacybescherming binnen alle onderdelen van Zorgcentrum St. Barbara op dezelfde zorgvuldige manier uit te voeren is er een privacyreglement opgesteld. U kunt een exemplaar van het reglement via e- mail aanvragen bij info@zorgcentrumstbarbara.nl.

9. Wat doet u als uw privacy is geschonden?
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Vindt u dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met ons via onze functionaris gegevensbescherming via r.kolvenbach@zorgcentrumstbarbara.nl. Vaak is het dan snel opgelost.

Bent u niet tevreden over de afhandeling? Dan kunt u een klacht indienen of bezwaar aantekenen. U schrijft dan een brief aan de Raad van Bestuur, ter attentie van de Functionaris Gegevensbescherming. U geeft aan waar u het niet mee eens bent. U ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken een reactie.

Is volgens u de wet niet zorgvuldig nageleefd en komt u er met Zorgcentrum St. Barbara niet uit? Neemt u dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is een onafhankelijke organisatie, die beoordeelt en toeziet op een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Meer informatie leest u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

10. Vragen
Voor een volledig beeld van uw rechten en onze plichten voor gegevensverwerking verwijzen we u naar de tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de cookiebepaling in de Telecom wet en e-Privacy wetgeving.
Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over de veilige verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met onze functionaris gegevensbescherming via r.kolvenbach@zorgcentrumstbarbara.nl.

De wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) bevat ook maatregelen ter bescherming van uw privacy. Uw behandelaar kan u hierover nader informeren.

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door Zorgcentrum St. Barbara te allen tijde worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacyverklaring met regelmaat te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Cookie verklaring
1. Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.”
2. Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.
3. Gebruik van cookie sessies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.
4. Tracking cookies
Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn
5. Tracking cookies van adverteerders
Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.
6. Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens
7. Social Media
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”
“De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
8. Recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.
9. In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.
10. Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.
11. Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?”
Consumentenbond: “Cookies verwijderen”
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising”

Bron: ict-recht.nl

Disclaimer
Op deze pagina vindt u onze disclaimer, waarin wij aangeven onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
1. Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij .
2. Geen garantie op juistheid
Wij streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
Indien van toepassing: Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met te mogen claimen of te veronderstellen.
3. Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van op deze pagina.

Meer informatie?

Voor informatie voor zorg: bel 0487-571439, of kom langs aan de Rooijsestraat 44 te Dreumel.
Zorgcentrum St. Barbara is hét aanspreekpunt voor zorg in Dreumel en omgeving. Het is gelegen in de dorpskern en is een vertrouwde naam voor zorg op maat.

© 2021 Zorgcentrum St. Barbara
Websiteontwikkeling: Van Oyen Automatisering